Hạnh phúc

Saitama, 2020/1/14

Đây có thể sẽ là bài viết ngắn nhất mà mình viết.

Mình chỉ nhận ra 1 điều rất ngắn gọn, nhưng lại là thứ đúc rút ra sau nhiều lần gãy, và vừa được nhắc lại bằng 1 bài viết của chị Huyền Chíp.

Là, không cần bất kỳ một thành tích nào để có thể đạt được hạnh phúc.

Chỉ là, mục đích sống của mỗi người, của bản thân có phải thực sự là hạnh phúc hay không, thì chỉ có bản thân mỗi người mới thực sự hiểu.
Bằng trải nghiệm.

Nhận xét